Ethische normen

Verantwoordelijkheid, naleving, respect voor menswaardigheid en individuele rechten worden binnen onze ondernemingen voortdurend versterkt, zodat al onze werknemers bijdragen aan onze eisen inzake integriteit, eerlijkheid en transparantie.

De richtlijnen van de VINCI-groep liggen aan de basis van onze ethische waarden

Om voorop te lopen bij de naleving van de voortdurend striktere nationale en internationale normen, handelt VINCI Energies volgens de richtlijnen van de groep VINCI: de ‘ethische- en gedragscode’ van VINCI. Deze bevat de principes van de bedrijfsethiek die als leidraad moeten dienen voor alle business units en medewerkers onder alle omstandigheden en in alle landen. Ze wordt ondersteund door de ‘gedragscode tegen corruptie’ die meer operationeel is.


Daarenbovenop beschrijft het Manifest (gepubliceerd in 2012) acht algemene principes die de verbintenissen van VINCI op het vlak van compliance en duurzame ontwikkeling tegenover haar stakeholders sturen.

Risico’s in kaart brengen voor elke business unit

Ethiek en compliance vormen een belangrijke bouwsteen van ons managementmodel en onze ondernemingsaanpak. Ze maken integraal deel uit van al onze processen, van het in kaart brengen van de risico’s tot de beoordeling door derden, inclusief procedures voor de beoordeling van offertes, acquisitie-audits en interne klokkenluiderssystemen. De jaarlijks uitgevoerde interne auditcampagne ziet toe op de correcte uitvoering hiervan. Ethiek en compliance worden ook opgenomen in een trainingsmodule speciaal voor directeuren en business unit managers.

De applicatie ComEth

De ComEth-applicatie helpt de managers van VINCI Energies om de verspreiding en opvolging van de ‘ethische- en gedragscode’ alsook de ‘gedragscode tegen corruptie’ te monitoren.

Het helpt hen ook met de verspreiding en opvolging van de anticorruptieopleidingsmodule (e-learning, beschikbaar in acht talen).

Onze gedragscode's

Met enkele duizenden nieuwe werknemers die elk jaar tot groep toetreden, is het belangrijk dat wij onze ethische principes duidelijk vastleggen. Dit is het voornaamste doel van de volgende documenten.

Meldingsprocedure

Wat is het?
In het kader van het systeem voor preventie en opsporing van corruptie en het waakzaamheidsplan ter voorkoming van risico’s met betrekking tot mensenrechten, gezondheid en veiligheid,  het milieu, en meer in het algemeen in het kader van de correcte toepassing van het Beleid van de VINCI-groep, heeft VINCI Energies Belgium een meldingsprocedure opgezet die elke werknemer en elke stakeholder in staat stelt om op een veilige en vertrouwelijke manier melding van inbreuken te maken met betrekking tot de activiteiten van de Groep VINCI Energies Belgium in België en in het buitenland.